آداب تشریفات دولتی

آداب تشریفات دولتی

  • مدرس : استاد شاهرخی مدرس برجسته در آداب تشریفات
  • شرایط ثبت نام: آزاد
  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • زمان ۵  آذر  ۹۸
  • مکان برگزاری : پارک کوهسنگی ، ساختمان شهریاران (سوق چهارم)
  • ساعت برگزاری : ۱۶الی ۲۰
  • ظرفیت ثبت نام : ۱۵ نفر